Felhasználói megállapodás | SCHALI® Products

Általános Szerződési Feltételek

Figyelmeztetés: Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói megállapodást. Ez a Felhasználoi Megállapodás a www.schalipharma.com (a továbbiakban: «Honlap») weboldalhoz való hozzáférést és annak használatát szabályozza és jogilag kötelező érvényű szerződés a Felhasználó és a Cég között. A Weboldalon vagy Alkalmazáson keresztül történő regisztrációval a Felhasználó elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A jelen Megállapodásban meghatározott feltételek kikötése nem jelenti a Weboldalhoz való hozzáférést és annak használatát.

 

Általános Szerződési Feltételek

2021.01.10 Kiadása

Material Invers KFT. (a továbbiakban: "Cég") meghatározza a felhasználói szerződés feltételeit, amelyeket a weboldalunkon https://schalipharma.com/documents/user-agreement-hu.pdf, tartalmaz. Bármely személy, aki e felhasználói szerződés értelmében Felhasználó kíván lenni, szabadon elfogadhatja a jelen Szerződést. Az a személy, aki elfogadta ezt a felhasználói szerződést, el kell fogadnia a weboldalunkon található https://schalipharma.com/documents/privacy-hu.pdf adatvédelmi és titoktartási szabályokat.

 1. Feltételek és definíciók
  1. A jelen Felhasználói Megállapodásban a kifejezések definíciói a következők, kivéve, ha a Megállapodás másként nem rendelkezik:

   «Cég»

   Material Invers KFT, a magyar törvények szerint bejegyzett jogi személy

   Székhely: 1093 Hungary, Budapest, Lónyai utca 47.
   Telephely: 1097 Hungary, Budapest, Timot ut. 6.

   Тelefon: +36 30 114 8948
   Cégjegyzékszám: 01-09-703238
   Adó szám: 12783142-2-43
   Baknszámlaszám: 12010611-00158722-00100000

   «Személyes profil»A weboldal védett oldalak száma, amelyek a Felhasználó számára, regisztráció után elérhetőek.
   «Egészségügyi szakember»Az a személy, aki a SCHALI® termékekkel és alkalmazásukkal kapcsolatos konzultációkat tart a Társasággal kötött Együttműködési Megállapodás alapján.
   «Adatvédelem és titoktartási politika»

   A weboldalon közzétett információk felhasználásának szabályai. Az adatvédelmi és titoktartási szabályzat a weboldalunkon található

   https://schalipharma.com/documents/privacy-hu.pdf. Az adatvédelmi és titoktartási politika a jelen Szerződés szerves részét képezi.
   «Felhasználó»Jogi vagy természetes személy, aki a weboldalunkon regisztrált és alkalmazza feltétel rendszerünk szerint.
   «Weboldal»Számos adatok, grafikonok, rajzok, képek, fotók, videók és egyéb, saját tulajdonú szellemitermékek, szoftverek, szolgáltatások, alkalmazások, funkciók, amelyek lehetővé teszik az interneten való megfelelő működését és használatát: https://schalipharma.com.
   «Szolgáltatások»Saját szoftver, amely a Felhasználó személyes profiljában áll rendelkezésre, és lehetővé teszi a rendszer egyszerű használatát.
   «Tanácsadás»Konzultációs és egyéb tanácsadói szolgáltatás, amelyet az Egészségügyi Szakember nyújt a felhasználónak a Honlapon.
   «Rendszer»Weboldal, szolgáltatások, tanácsadás.
   «Termékek»A SCHALI® Group AG által gyártott külön termék vagy termékcsalád, amelyet az oldalon értékesítenek.
   «Megállapodás»A felhasználói megállapodás.
   «Felek»Cég és Felhasználó
   «Felhasználói fiók»Felhasználó személyes adatai és a Rendszeren tárolt adatok, amelyek szükségesek a Felhasználói profilhoz és beállításokhoz.
   «Hozzáférés a felhasználói fiókhoz»Személyes azonosítási bejelentkezési adatok (mobil telefonszám, vagy e-mail cím és jelszó), amelyeket a felhasználó bejelentkezéskor benyújt, és amelyek lehetővé teszik a Felhasználó azonosítását és hozzáférését a Felhasználó személyes profiljához.
   «Szerződési Feltételek»Jogok és kötelezettségek, megállapodás és politika, valamint az egyéb szabályok és korlátok, amelyek szabályozzák a Weboldal használatát, szolgáltatások és a tanácsadás, szoftverek és termékek Felhasználó titoktartás mellett.
   «Egyéb megállapodások»Egyéb szerződések és megállapodások Cégtal és a képviseleteivel, amelyek nem tartoznak a jelent megállapodás alá.


  2. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben magyar jog esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
  3. Vonatkozó jogszabályok:
   1. A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok

    vonatkoznak

    1997.  évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
    2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
    151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
    45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
    19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
    1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
    2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

    Tájékoztató hatályos: Jelen Adatvédelmi tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó.

  4. Az ÁSZF hatálya, elfogadása

   1. A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
    A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
    Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi

  5. A szerződés nyelve, a szerződés formája
   1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv, angol nyelv, orosz nyelv, kínai nyelv, ukrán nyelv, német nyelv.
  6. Árak
   1. Az árak a honlapon euro valutában értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.
  7. A Megállapodás fejezeteinek (cikkeinek) címe kizárólag a szöveg felhasználói ertelmezés megkönnyítésére szolgál, és nem rendelkezik szó szerinti jogi jelentéssel.


 2. A feltételek alkalmazhatósága és elfogadása
  1. A jelen Megállapodásban meghatározott feltételek és szabályok a Titoktartási és Bizalmassági Irányelvek, valamint a Webhely egyéb szabályai és irányelvei a Honlapunkon https://schalipharma.com címen kerülnek közzétételre, és szabályozzák a Honlap, szolgáltatások és tanácsok használatát, a Cég szoftverét és termékeit (a továbbiakban: Rendszer) a Felhasználó számára. A Rendszerbe való belépéskor a Felhasználó elfogadja és köteles követni a jelen Feltételeket. A Webhely, a Szolgáltatások és a Tanácsadás használata tiltva lesz, ha a Felhasználó nem fogadja el a Feltételeket.
  2. A Felhasználó nem használhat semmilyen Szolgáltatást vagy Tanácsadást, ha azt a törvény vagy bármely más ország / állam jogszabályai előírják, a Felhasználó letelepedésének országa / állapota, illetve az adott ország / állam esetében is, ahol Felhasználó jelenleg használja a Rendszert, a szolgáltatásokat vagy a Tanácsodást.
  3. A Felhasználó elfogadja és egyetért azzal, hogy a Cég jogosult bármikor megváltoztatni a feltételeket azáltal, hogy új feltételeket és kikötéseket tesz közzé a Honlapon. A rendszer folyamatos használatával a felhasználó igazolja az új feltételek elfogadását.
  4. Ha a Cég közzétette vagy benyújtotta a Feltételek angol nyelvű változatának fordítását, a Felhasználó vállalja, hogy a fordítást kizárólag kényelmi célokra nyújtják, és hogy az angol változat szabályozza a Szolgáltatások vagy a Webhelyek használatát. Bizonyos esetekben a Felhasználó és / vagy más megállapodásokat köthet a társasággal vagy annak kapcsolódó részegységeivel bármely Szolgáltatás nyújtása céljából ("Egyéb megállapodásokat").


 3. A megállapodás tárgya
  1. A Cég lehetővé teszi a Rendszer használatát a Felhasználó számára a jelen Megállapodás 7. cikkében meghatározott módon és más módon külön megállapodás szerint.
  2. A jelen Megállapodás értelmében a Felhasználó felhatalmazást kap arra, hogy a Rendszert bizonyos időn belül és egy bizonyos területen használhatja teljes volumenben.


 4. A nem orvosi együttműködés jellemzői
  1. A Cég egyes termékeire vonatkozó leírások és nyilatkozatok nem terápiaként, sem orvosi tanácsadásként szolgálnak, csak tájékoztató jellegűek. A felhasználónak ajánlott konzultálni orvosával vagy egészségügyi szakemberrel, mielőtt a Cég termékeit alkalmazna. A Cég honlapján, termékcímkéjén vagy csomagján közzétett információk nem tekintendők szakmai orvosi tanácsoknak. Ezen a weboldalon a Cég egyértelműen figyelmezteti a Felhasználót az öngyógyítás és a felhasználó egészségügyi állapotának kezelésére szakmai orvosi tanács nélküli veszélyeiről. A Társaság honlapján közzétett információk nem teljes körűek és nem tartalmaznak az összes betegség, rendellenesség felsorolását. A Cég figyelmezteti a Felhasználót, hogy figyelmen kívül ne hanyagolja és ne halassza el az orvosi tanácsadást, miután a Felhasználó elolvasta a Weboldalon közzétett információkat. A felhasználónak alaposan el kell olvasnia a termék címkéjén és csomagoláson lévő információkat a termék használata előtt. Ha a Felhasználó a termék címkéjén vagy csomagjain és a közzétett specifikáción szereplő információk között eltérést tapasztal, akkor a Felhasználónak azonnal fel kell vennie a kapcsolatot a Céggel (vagy regionális képviselőjével), és tisztázni a termék adatait, adagolását és használatát alkalmazása előtt.


 5. Online regisztráció (Sign-up) a Rendszerben
  1. A regisztráció és a hozzáférés az egyes szolgáltatásokhoz és tanácsadáshoz elérhetővé válik, miután a felhasználó elvégezte a következő lépéseket:
   1. Az összes kötelező mező kitöltése speciális nyomtatványon, az együttmüködési kérelem benyújtásakor vagy a SCHALI® Personal Pharma programban (a továbbiakban: "Regisztráció") való részvétel iránti kérelem benyújtásakor a Felhasználó típus kiválasztásával, amelyre vonatkozik a további együttműködés;
   2. A felhasználó az adatvédelmi és titoktartási szabályokkal egyetértését igazolja azzal hogy az "Elfogadom az adatvédelmi és titoktartási szabályokat" mezőt “igennel” jelöli meg;
   3. A Felhasználó beírja a megfelelő ellenőrző kódot, amelyet a Rendszer a Felhasználó mobiltelefonszámára küldött;
   4. A Rendszerbe való bejelentkezés megerősítése a Rendszer által küldött e-mailben található "Regisztráció" gombra kattintva érhető el.
  2. A Felhasználó, regisztráció után hozzáférést kap a Weboldal szolgáltatásaihoz. A Cégnek jogában áll korlátozni az egyes szolgáltatások hozzáférését vagy változtatni a használati feltételrendszert a Felhasználó előzetes értesítése nélkül.
  3. A szolgáltatások és tanácsadás (vagy a szolgáltatás es tanácsadás bármely része) a régiótól és az országtól, a Felhasználó típusától, az egyéb megállapodások feltételeitől függően eltérőek lehetnek. A Cég nem garantálja, hogy egy adott szolgáltatás vagy tanácsadás és a hasonló vagy bővített funkciói a szolgáltatásoknak mindig lesznek elérhetőek a felhasználók számára. A Cég saját belátása szerint korlátozza, megszünteti vagy létre hozza a különböző hozzáférési szinteket a Szolgáltatások (vagy a szolgáltatás bármely része) használatával kapcsolatban a különböző felhasználók számára.
  4. A Társaság előzetes értesítés nélkül hozhat létre, módosíthat, javíthat, megadhat feltételeket, felfüggesztheti vagy megszüntetheti bármely Szolgáltatás (vagy a Szolgáltatás bármely részének) nyújtását.
  5. Egyes szolgáltatásokat és / vagy tanácsadásokat a Társaság kapcsolt jogalanyai a Társaság nevében is biztosíthatják.


 6. Felhasználó fiókja
  1. A felhasználónak a weboldalon kell regisztrálnia a rendszer eléréséhez vagy használatához. A Cég külön engedélye kivételével az egyik Felhasználó csak egy felhasználói fiókot regisztrálhat. A Cégnek jogában áll törölni vagy elutasítani a Felhasználói fiókot, ha a Társaságnak oka van feltételezni, hogy a Felhasználó egyidejűleg két vagy több fiókot regisztrált vagy ellenőrzött. A jövőben a Cég bármely okból elutasíthatja a Felhasználó regisztrációs kérelmét.
  2. A Honlapon történő regisztrációkor a Rendszer generálja a fiókot az azonosító számot a Felhasználó részére és egy jelszót (a Felhasználónak a regisztráció során a Jelszót kell létrehoznia) (a továbbiakban: "Hitelesítő adatok").
  3. A felhasználói azonosító és a jelszó kombinációja egyetlen fiókhoz tartozik. Minden Felhasználó teljes felelősséget vállal az azonosító számának és jelszavának titkosságáért és biztonságáért a fiókban végzett összes tevékenységhez. A felhasználó nem oszthatja meg, nem továbbíthatja vagy engedélyezheti felhasználónevét vagy jelszavát bármely más személy számára. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Céget a jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatáról, vagy a számla bármely egyéb biztonsági megsértéséről.
  4. A felhasználó megerősíti, hogy a fiókjában végzett tevékenység (beleértve, korlátozás nélkül, a Céggel és a Termékekkel kapcsolatos információk kiküldését, a jóváhagyás megerősítő gombjainak megnyomásával bármely más megállapodást vagy szabályozást, előfizetést vagy fizetést bármely szolgáltatásért vagy termékért, az E-mail fiók használatával vagy az SMS küldésével) a Felhasználó felhatalmazása szerint történik.
  5. Felhasználó tudatában van annak, hogy a fiók hozzáférés átadása másnak, vagy több felhasználó hozzáférése (együttesen: „többszörös használat”) helyrehozhatatlan károkat okozhat a Cégnek és / vagy más felhasználóknak az oldalon. Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja a Céget és / vagy kapcsolt vállalkozások tisztségviselőit, alkalmazottjait, ügynökeit és képviselőit bármilyen veszteség vagy kár éri (beleértve, de nem kizárólagosan, az elmaradt hasznot és / vagy az elmaradt bevételek) a többszörös fiók használata miatt. A felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha sokszorosítja a felhasználói fiókját vagy megsérti a felhasználói adatok titoktartását, a Társaság nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért következtében az ilyen jogsértések miatt és felfüggesztheti vagy törölheti a fiókot a felhasználó beleegyezése nélkül.


 7. Rendszer használata
  1. A Rendszer biztosítja a következő funkciók elérését a Felhasználó számára:
   1. A termékek nagykereskedelmi vagy kiskereskedelmi vásárlása a Weboldálon, valamint nyomon követése a Felhasználó és a Cég kölcsönös elszámolásainak folyamatát;
   2. Részvétel a Cég Hűségprogramjában, ha a Felhasználó "Fogyasztó"-ként regisztrálta magát, a programnak keretein belül lehetősége van:
    a) Bonusz pontokat gyűjteni minden vásárlása után, kivéve a «SCHALI® Personal Pharma” egészségügyi program keretében megvásárolt termékeket tartalmazó készletek;
    b) az összegyűjtött pontokért vásárolni Termékeket az oldalon, levonva azokat az egyenlegből és felhasználni készpénzként a termékek megrendelése esetén (elsősorban külön megvásárolt termékekre, majd a készletre, mintatermékekkel a «SCHALI® Personal Pharma” Egészség javító program keretében. A pontok utólagos elhatárolását a maradék megbízás összegére kell terhelni, azaz: az teljes összeg mínusz a fizetésként használt pontok összege. A Felhasználó csak akkor pontokkal fizethet, ha a megbízás a "Befejezett" állapotban lesz;
    c) A vásárlások nyomon követése: megrendelés, kézbesítés, fizetés, megszerzett bónuszpontok, gyűjtött bónuszpontok és bónuszpontok felhasználása hűségprogram keretében.
    d) A Rendszer által biztosított egyéb lehetőségek használata.
   3. SCHALI® Personal Pharma Egészség javító Programban részvétel (a továbbiakban: SCHALI® Personal Pharma), amely lehetővé teszi:
    a) Időpontfoglalás szakorvosi konzultációra;
    b) szakorvosi konzultációs szolgáltatás igénybevétele chat, videokonferencia és egyéb csatornák keretében;
    c) időpont kérése a partneri Egészségügyi Intézmény szakorvosához;
    d) Online nyilvántartás vezetése a klinikai és laboratóriumi vizsgálatok eredményváltozásáról;
    e) ajánlások a termékek kiválasztásában;
    f) emlékeztetők és üzenetek a SCHALI® Personal Pharma program folyamatával kapcsolatban;
    g) egyéb lehetőségek igénybevétele Rendszeren belül.
   4. SCHALI® Personal Pharma program keretében a felhasználóknak tanácsadási szolgáltatásokat tud nyújtani, feltéve, hogy a Felhasználó a Rendszerben "Specialist"-ként regisztrálva van, valamint a Feltételek és egyéb dokumentumok alapján, amelyek igazolják konzultációs jogait és egyeztetésre kerültek megállapodás keretében, amelyeken belül Ön jogosult:
    a) konzultációs időpontot adni a felhasználónak a Health Control online office menüpontban;
    b) konzultációkat tartani a felhasználók részére;
    c) használni a Cég online könyvtárát, hogy minőségi online és offline tanácsadási szolgáltatásokat nyújtson, valamint a termékeknek az orvosi intézményekben történő felhasználását a kidolgozott sémák és használati utasítások szerint;
    d) rendelkezni hozzáféréssel a SCHALI® Personal Pharma programban résztvevő felhasználók megfigyelési nyilvántartásukhoz, minőségi konzultációk érdekében;
    e) javadalmazás nyomon követésé az együttműködési program keretében;
    f) egyéb lehetőségek igénybevétele Rendszeren belül.
  2. A Felhasználónak tilos:
   1. A rendszerben létrehozott műszaki korlátozások megszüntetése;
   2. Másolatot készíteni a Rendszer felépítéséről és annak külső formatervezéséről (design);
   3. A rendszer megváltoztatása bármilyen módon;
   4. A rendszer működésének és működtethetőségének megváltoztatására irányuló tevékenység végzése;
   5. Felhasználói adatok átruházása harmadik félnek.
  3. A Felhasználó köteles a Rendszert gondosan használni, a helyi törvényeket és Magyar törvényeket, a személyes jogokat, a harmadik felek jogait és szabadságait, az etikai szabályokat stb. A Felhasználó nem alkalmazhat olyan technikákat és eszközöket, amelyek veszélyeztethetik a rendszer működését.


 8. Termék vásárlása
  1. Válassza ki a terméket
   1. A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie.
   2. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!
  2. Kosárba helyezés
   1. A Termék kiválasztása után Ön a “Kosárba rakom” gombra  kattintva helyezhet – tetszőleges számú – terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.
   2. Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy külön ablak ugrik fel a „”XY Termék” a kosárba helyezve” szöveggel. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson az üzenet jobb szélén található „Kosár” gombra. Abban az esetben, ha Ön folytatni kívánja a vásárlást kattintson a «Vásárlás folytatása» gombra.
  3. A Kosár megtekintése
   1. A honlap használata során Ön a honlap job felső sarkában található „Kosár” ikon gombjára kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. tt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni.
   2. Ha a kiválasztott termék és a mennyisége megfelel az Ön kívánságainak, folytassa a vásárlást a „Pénztár” gombra kattintva.
  4. Rendelés véglegesítése
   1. A fizetés oldalon láthatja a megrendeléssel kapcsolatos információkat, a termékek listáját, az összeget, a szállítási címet. A kézbesítési cím módosításához válassza az 1. számú mezőt és végezze el a szükséges módosításokat.
   2. A „Pénztár” gombra kattintva átirányítjuk az áruk fizetési oldalára.
  5. Fizetés
   1. Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával.
   2. Sikeres fizetés esetén visszairányítják a weboldalra.
   3. A fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben történik. Az eladó mindaddig felfüggesztheti a termék átadását, amíg az eladó meg nem győződik arról, hogy a terméket és a szállítási költségeket elektronikus fizetési megoldásokkal teljes egészében sikeresen kifizették. Ha a termék ára nem lett teljes egészében kifizetve akkor az Eladó felhívhatja a Vevő figyelmét a vételár teljesítésére.
  6. Megrendelés feldolgozása
   1. Önnek bármikor lehetősége van megrendelést leadni. Az eladó e-mailben megerősíti a megrendelést legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 2 munkanapon belül.
   2. A felhasználó személyes fiókjában a „Megrendelés” fülön nyomon követheti a megrendelés állapotát.
 9. Árú szállítása
  1. Az Eladó a saját belátása szerint választja ki az árú vevőnek történő átadásának módjáról.
  2. Szállítási díj nincs.
  3. Az szállítás teljesítésének ideje, 14 nap a megrendelés visszaigazolását követően.
  4. Külföldre történő értékesítés
   1. Az Eladó nem tesz különbséget a Weboldal magyarországi és az Európai Unión kívüli országok között.
   2. A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást.
   3. A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a Magyar, Angol,Orosz nyelv.
   4. Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni a Vásárlóval. Az Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.
 10. A termék visszaszolgáltatása
  1. Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján.
   Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
   Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!
   A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogá.
   a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
   aa) a terméknek,
   ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.
   A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
   Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
  2. Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.
  3. A visszatérítések költsége:
   1. A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni.
  4. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása.
   1. A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.
  5. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényességе.
   1. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.
   2. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
   3. Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását
 11. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
  1. Az Eladó visszatérítési kötelezettség:
   1. Ha a fogyasztó a 45/2014 kormányrendelet (26 II.) 22. szakaszának megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó az elutasításról és az áru tényleges visszaszolgáltatásáról tudomást szerzett tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó jutalomként levonva a szállítási költségeket és a biztosításokat.
   2. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.
   3. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.
 12. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható
  1. Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
   1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
   2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
   3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
   4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
   5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
   7. g) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
   8. h) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
   9. i) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
   10. j) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
   11. k) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát;
 13. SCHALI® Personal Pharma program
  1. A Cég lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a SCHALI® Personal Pharma Egészségjavitó Programot igénybe vegye és hozzáférjen a következő lehetőségekhez:
   1. Az Egészségügyi szakember a Felhasználó személyes profilját (felhasználó személyes adatait, diagnózist, anamnézist stb.) megvizsgálja és felállít egy listát a szükséges laboratóriumi vizsgálatokról, amelyeket a Felhasználónak egészségügyi intézményben vagy laboratóriumban el kell végezni és konzultálni erről az orvosával, mielőtt elkezdené a SCHALI® Personal Pharma Health Care Programot. A szükséges laboratóriumi tesztek listája elérhetővé válik a Felhasználó személyes profiljában a "Laboratóriumi vizsgálatok eredménye" alatt. Miután a Felhasználó a laboratóriumi vizsgálati eredményeket feltöltötte, a SCHALI® Personal Pharma összeállítja a felhasználó számára személyes egészségügyi programját. Ezután a Felhasználó tudja megrendelni és megvásárolni a termékeket. A felhasználó a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit felhasználhatja a SCHALI® Personal Pharma teljes tagságán keresztül.
   2. Az Egészségügyi szakember megvizsgálja a felhasználó személyes profilját éa a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit és elkészíti a Felhasználó személyes egészségügyi programjának aktuális sémát, meghatározva a termékek típusát, a használat módját, a fő és a támogató termékek adagját a legjobb terápiás hatás elérésére.
   3. A vizsgálatok adatait folyamatosan figyelemmel kísérik és ellenőrzik az eltéréseket. Minden eltérés esetén a Rendszer a Sürgős orvosi tanács szükségességéről értesíti a felhasználót. A felhasználóknak rendszeresen fel kell tölteniük a legutóbbi laboratóriumi vizsgálatok adatait. A rendszer emlékeztetőket és értesítéseket küld a vizsgálatok eredményei szükséges frissítésekről.
  2. A rendszer használata a fenti 7.1. pontban foglaltaknak megfelelően a Felhasználónak el kell fogadnia a Felhasználó személyes adatainak feldolgozását az alábbi 6. pontban foglaltak szerint.


 14. Személyes adatok
  1. A felhasználó hozzájárul az információk feldolgozásához, beleértve a Rendszerbe történő regisztráció során, valamint a Rendszer használatának során megadott személyes adatokat is.
  2. A személyes adatok feldolgozása a következőket foglalja magában: rendszerezés, felhalmozás, tárolás, pontosítás (frissítés, módosítás), kinyerés, felhasználás, továbbítás (terjesztés, szolgáltatás, hozzáférés), személytelenítés, blokkolás, törlés, megsemmisítés és a személyes adatok egyéb felhasználása.
  3. A személyes adatok feldolgozása az Adatvédelmi Szabályzat céljának és megfelelésével történik.


 15. Általános Felhasználási Feltételek
  1. A Rendszer elérésének és használatának előfeltételeként a Felhasználó a Rendszer használatakor megerősíti erre vonatkozó törvények és rendelkezések betartását.
  2. A felhasználó megerősíti, hogy a rendszert kizárólag személyes céljaira használja. A felhasználó megerősíti, hogy:
   а) nem fog másolni, letölteni, újra közzétenni, eladni, terjeszteni vagy viszont eladni semmilyen információt, szöveget, képeket, grafikákat, videókat, hangokat, fájlokat, adatbázisokat vagy listákat és egyebeket, amelyek elérhetőek az oldalon (webhelytartalom);
   b) nem másolja, reprodukálja, nem tölti le, nem gyűjti és semmilyen más módon nem használja a Webhely tartalmát a vállalkozás üzleti tevékenységével versengő üzleti tevékenység folytatása céljából, vagy bármilyen módon használja a Webhely tartalmát. Tilos a Weboldalon található bármely tartalom vagy adat felhasználása olyan célokra, amelyeket a Feltételek közvetlenül nem engedélyeznek.
  3. A felhasználó köteles elolvasni a Cég adatvédelmi politikáját, amely szabályozza a Cég és leányvállalatai rendelkezésére álló Felhasználók személyes adatainak védelmét és használatát. Elfogadja az adatvédelmi szabályokat, és beleegyezik abba, hogy személyes adatait az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően használja.
  4. A Cég engedélyezheti a Felhasználók számára, hogy hozzáférjenek a Webhelyen közzétett tartalomhoz, termékekhez és szolgáltatásokhoz. A felhasználókat figyelmeztetik arra, hogy olvassák el a weboldal használati feltételeit és az adatvédelmi irányelveket, mielőtt a Webhelyet használnák.
  5. A felhasználó megerősíti, hogy nem tesz semmilyen olyan lépést, amely a Cég és / vagy bármely felhasználó számítógépes rendszereinek és hálózatainak sértetlenségét veszélyezteti és nem rendelkezik jogosulatlan hozzáféréssel az ilyen számítógépes rendszerekhez és / vagy hálózatokhoz.
  6. A felhasználó megerősíti, hogy nem tesz semmilyen olyan lépést, amely a Cég visszajelzési rendszerének integritásához vezethet, például visszajelzés készítésével, a Felhasználó vagy egy másik felhasználó azonosító számával.


 16. Felhasználók kötelezettségei
  1. Minden Felhasználó kijelenti, garantálja és megerősíti hogy:
   а) jogosult arra, hogy elfogadja a feltételeket, egyetért és teljesíti az e megállapodás szerinti kötelezettségeket;
   b) kizárólag a személyes célokra használja a rendszert;
   c) a regisztrációkor megadott cím a Felhasználó / Vállalat lakcíme/székhelye.
  2. A felhasználó tájékoztatást nyújt magáról, a cégről, az üzleti tevékenységről vagy a termékekről / szolgáltatásokról szóló adatok a Honlapon történő regisztrációs folyamat részeként, illetve bármely Szolgáltatás vagy Szolgáltatás igénybevételéről vagy a fiókjáról.
  3. A felhasználó információt nyújt a rendszer által kért élettörténetről, diagnózisról és egyéb adatokról a SCHALI® Personal Pharma programon való megfelelés során.
  4. 4 Minden felhasználó elfogadja, egyetért és garantálja, hogy:
   а) a Regisztráció során vagy a Rendszer használata során benyújtott információk és adatok valósak, pontosak, aktuálisak és teljesek;
   b) folyamatosan frissíti az információt és az adatait, módosítja, ha bekövetkezett a változás az adataiban, hogy megfeleljenek a valóságnak.
  5. Minden Felhasználó kijelenti, garantálja és megerősíti, hogy a Felhasználói Tartalom (a felhasználók által létrehozott, az általa képviselt, letölthető vagy megjelenített) információk, amelyek jelentős mértékben tartalmazzák a médiát, megfelelnek a következő követelményeknek:
   а) igaznak, pontosnak, teljesnek és jogszerűnek kell lennie;
   b) nem lehet hamis, félrevezető vagy megtévesztő;
   c) nem tartalmaz olyan információkat, amelyek rágalmazóak, becsületsértőek, fenyegetőek vagy zaklatóak, obszcének, elfogadhatatlanok, támadóak, nyilvánvalóan szexuálisak vagy károsak a kiskorúak részére;
   d) nem tartalmaz olyan információkat, amelyek hátrányosan megkülönböztető jellegűek vagy előmozdítják a fajon, nemen, valláson, állampolgáron, fogyatékosságon, szexuális irányultságon vagy életkoron alapuló megkülönböztetést;
   е) nem sérti az alkalmazandó törvényeket és szabályokat (ideértve korlátozás nélkül az exportellenőrzést, a fogyasztóvédelmet, a tisztességtelen versenyt vagy a hamis reklámot), vagy olyan tevékenységeket támogat, amelyek sérthetik az alkalmazandó törvényeket és szabályokat;
   f) nem tartalmaz közvetlen vagy közvetett linket más olyan webhelyeknek, amelyek olyan tartalammal rendelkeznek, amely sértheti a jelen Feltételeket.
  6. Minden Felhasználó kijelenti, garantálja és megerősiti, hogy vállalja:
   а) a Honlapon az alkalmazandó jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően jár el;
   b) a Feltételeknek és az egyéb vonatkozó megállapodásoknak megfelelően végez tevékenységeket;
   c) nem használja a rendszert bármely személy vagy szervezet megtévesztésére;
   d) ne adja ki másnak magát, ne torzítsa az adatait vagy hozzátartozását más személyhez vagy szervezethez;
   e) nem vesz részt spam vagy adathalászat küldésében;
   f) megakadályozza az egyéb jogellenes cselekményeket (beleértve, korlátozás nélkül, azokat, amelyek bűncselekménynek minősülnek, polgári jogi felelősségnek és egyebeket) vagy bátorítanak minden jogellenes cselekményt;
   g) ne kísérelje meg a Cég katalógusainak, adatbázisainak és listáinak másolását, reprodukálását, kizsákmányolását vagy kisajátítását;
   h) ne terjesszen semmilyen számítógépes vírust vagy más romboló eszközt és kódot, amely káros, hátrányos, elfoghatatlan vagy bármilyen romboló hatással vannak a szoftver vagy hardver rendszerre, adatra vagy személyes információra;
   i) nem vesz részt olyan rendszerekben, amelyek alááshatják a Cég és / vagy a Weboldal bármely felhasználója által használt adatok, rendszerek vagy hálózatok integritását, vagy jogosulatlan hozzáférést nyerhetnek az ilyen adatokhoz, rendszerekhez és hálózatokhoz;
   j) nem vesz részt olyan tevékenységekben, amelyek a Céget és a kapcsolt személyeket terhelhetik felelősséggel.
  7. A felhasználó nem használhatja a rendszert és a fiókot olyan tevékenységekben való részvételre, amelyek hasonlóak vagy azonosak az e-kereskedelmi Webhely üzleti tevékenységével - a Cég Webhelyével.
  8. A Felhasználó vállalja, hogy megad minden szükséges információt, adatot és visszaigazolást, valamint minden szükséges segítséget és együttműködést megad ahhoz, hogy a Cég biztosítsa a Feltételek megsértésének értékelését és / vagy bármely Felhasználó panaszának feldolgozását. Ha a Felhasználó nem tett eleget ezeknek a követelményeknek, amelyek a Szolgáltatás nyújtásának késedelmét, felfüggesztését vagy törlését vonják maguk után, akkor a Társaság nem köteles meghosszabbítani a vonatkozó Szolgáltatás nyújtásának határidejét, és nem felel semmilyen veszteségért vagy kárért. ilyen késésből, felfüggesztésből vagy törlésből eredő kár.
  9. Minden Felhasználó személyes felelősséget vállal a jogszabályok megsértéséért (beleértve a Felhasználó regisztrációs helyének jogszabályait), amely szabályozza a Rendszer használatának szabályait.


 17. Felelősség
  1. A Cég felhatalmazást kap arra, hogy bármikor megszüntesse, módosítsa vagy visszautasítsa a Felhasználói feltöltést és a Felhasználó által feltöltött vagy megjelenített tartalmat, amennyiben a Cég megalapozottan feltételezi, hogy az adott Felhasználói tartalom illegális, sérti a Felhasználási feltételeket, és a Cég vagy a kapcsolt Társaság számára nem megfel.
  2. Ha bármely Felhasználó megsérti a Feltételek bármelyikét, vagy ha a Cég alapos okkal feltételezi, hogy bármely Felhasználó megsérti a Feltételek bármelyikét, a Cég jogosult a megfelelőnek ítélt válaszintézkedéseket alkalmazni, ideértve korlátozás nélkül:
   а) felfüggesztheti vagy törölheti a felhasználói fiókot és minden olyan fiókot, amelyet a vállalat saját belátása szerint nem megfelelőnek ítél;
   b) korlátozza, csökkenti, felfüggeszti vagy megszünteti a Szolgáltatás vagy Szolgáltatás előfizetését, hozzáférést bármely Szolgáltatáshoz vagy Szolgáltatáshoz, vagy bármely Szolgáltatás vagy Szolgáltatás jelenlegi vagy jövőbeli használatához;
   c) törölni a Felhasználó által l megadott, közzétett vagy megjelenített tartalmat, vagy korlátozza a Tag által küldött vagy megjelenített egyéb felhasználói tartalmat;
   d) más korlátozásokat ír elő a Felhasználónak a Rendszer bármely tulajdonságára vonatkozóan, ahogy azt a Cég saját belátása szerint megfelelőnek ítéli;
   e) bármely egyéb korrekciós intézkedés, befolyásoló intézkedés vagy büntetés, amint azt a Cég saját belátása szerint megfelelőnek ítéli.
  3. A Felhasználó felelős a következő feltételek bármelyikének megsértését:
   а) harmadik fél panaszáról vagy követeléséről, ha a Cég alapos okkal feltételezi, hogy az ilyen Felhasználó szándékosan vagy ténylegesen nem felel meg a Megállapodás vagy más együttműködési megállapodások általános feltételeinek;
   b) A Cégnek alapos oka van arra gyanakodni, hogy az ilyen Felhasználó lopott hitelkártyákat vagy egyéb hamis vagy félrevezető információkat használ a Céggel vagy harmadik felekkel kötött ügyletekben;
   c) A Cégnek alapos gyanúja van arra, hogy a Felhasználó által nyújtott bármely információ nem releváns vagy teljes, vagy hamis, pontatlan vagy félrevezető;
   d) A Cég úgy véli, hogy a Felhasználó tevékenységei a Cég és / vagy kapcsolt személyek vagy bármely más Felhasználó veszteségét vagy pénzügyi felelősségét eredményezhetik.
  4. A Cég fenntartja magának a jogot, hogy teljes mértékben együttműködjön állami szervekkel, magán nyomozókkal és / vagy sérült harmadik felekkel a gyanús bűncselekmények vagy polgári bűncselekmények kivizsgálása során. Ezen túlmenően a Cég, a törvény követelményeknek megfelelően, hogy hozzák nyilvánosságra a személyazonosságát és elérhetőségét a felhasználó kérésére a hatóságnak vagy a bűnüldöző szervek tisztviselői, az áldozatok egy harmadik fél, vagy annak eredményeként egy idézés, vagy más jogi lépéseket. A Cég nem vállal felelősséget az ilyen közzétételből eredő károkért vagy eredményekért, és a Felhasználó vállalja, hogy a nyilvánosságra hozatal miatt nem tesz semmilyen intézkedést, illetve nem fogja perelni a Céget.
  5. Minden felhasználó vállalja, hogy kártalanítja a Céget, annak kapcsolt tagjait, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit és képviselőit, valamint védelmet nyújt a lehetséges beavatkozások, veszteségek, veszteségek, követelések és kötelezettségek (beleértve a jogi költségeket is) a Felhasználók tartalmának megjelenítésével, a Webhelyek vagy Szolgáltatások használatával vagy a Feltételek megsértésével.
  6. Minden felhasználó elfogadja, hogy a Cég nem vállalja érte a felelősséget, vagy bárki más bármely felhasználói tartalom vagy egyéb adatokat a honlapon keresztül továbbított, ideértve a hamis, valótlan, félrevezető, pontatlan, rágalmazó, vagy illegális adatok, és az ilyen adatok károsodásának kockázata teljes mértékben a Felhasználó felelőssége. A Cég fenntartja a jogot, hogy saját költségén vállalja a kizárólagos védelmét és ellenőrzését minden olyan kérdésben, amelyre kártérítés szükséges a Felhasználó helyett, ebben az esetben a tag köteles együttműködni a Céggel, amely felhasználja a rendelkezésre álló jogorvoslatokat.
  7. A Cég nem felelős az Orvosi Szervezet vagy szakemberek vagy más harmadik felek nem teljesítéséért vagy nem megfelelő teljesítéséért a Felhasználó vagy a Felhasználó által meghatározott bármely kötelezettségért. A Cég nem vállal felelősséget a nyújtott tanácsadási szolgáltatások minőségéért. Abban az esetben, ha a Felhasználó az Orvosi szervezet, a Szakember vagy egy harmadik személy ellen indított követelést követel, a Felhasználó a megfelelő követeléseket közvetlenül a fent említett személyekhez teszi.
  8. A Rendszer Felhasználók általi használatához szükséges, hogy az internethez (személyi számítógép vagy más kommunikációs eszköz) való hozzáféréshez szükséges eszközök kapcsolódjanak az internethez. A felhasználónak felelni kell lennie annak biztosításáért, hogy az internet-hozzáférési eszköz (személyi számítógép vagy egyéb kommunikációs eszköz) az internethez csatlakozik, és hogy a szükséges eszközök rendelkezésre álljanak.
   1. A Cég nem garantálja, hogy a Rendszer megfelel a Felhasználó követelményeinek, hogy folyamatosan, gyorsan, megbízhatóan és hiba nélkül biztosítsa a rendszerhez való hozzáférést.
   2. A rendszer és annak szoftvereit a Felhasználó saját felelősséggel használja a rendszert. A rendszerhez való hozzáférést biztosító hálózatokon keresztül szolgáltató, vezetékes és vezeték nélküli szolgáltatók, a Társaság kapcsolt tagjainak, beszállítóinak, ügynökeinek nem nyújt semmilyen garanciát a rendszerre vonatkozóan.
   3. Azok a hardver- és szoftverhibák, amelyek lehetetlenné tették a Felhasználó számára a Rendszerhez való hozzáférést, vis maior körülménynek számít A Szolgáltatás Szerződés szerinti kötelezettségeinek elmulasztása esetén.
  9. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
   A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Céggel a panaszát, amely a Cégnek, illetve a Cég érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
  10. A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
   A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
   А)  fogyasztó neve, lakcíme;
   B) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
   C) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
   D)  a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
   E) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása;
   F)  a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;
   G)  telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma;
  11. A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
  12. A panasz elutasítása esetén a Cég köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárás.
  13. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
   A) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó, fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu
   B) Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
   Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
   A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
   Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).
   Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

   A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.
   A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-ig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.
   A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
   A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
   A kérelemnek tartalmaznia kell:
   a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
   b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét;
   c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését;
   d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait;
   e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését;
   f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor;
   g. a testület döntésére irányuló indítványt;
   h. a fogyasztó aláírását.
   A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
   Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
   A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
   A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
   https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

  14. Online vitarendezési platform.
   Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
   Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
   A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
   Az online vitarendezési platform itt érhető el:
   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU


 18. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása
  1. A Cég jogosult egyoldalúan módosítani a jelen Általános Szerződés feltételeit. A jelen Általános Szerződés új kiadása a Rendszerben vagy a Felhasználóhoz küldésre kerül, a c. 16.2 alatt.
  2. A Felhasználó köteles gondosan elolvasni az Általános Szerződés minden új kiadását. A Rendszer folyamatos használatával a Felhasználó elfogadja az Általános Szerződés új kiadásának feltételeit. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet az Általános Szerződés új kiadásának feltételeivel, a Felhasználónak előzetesen fel kell mondania a Megállapodást, ha értesítést küld a Cégnek, miután a felhasználó bejelentkezett és mielőtt a Felhasználó elkezdte használni a Rendszerfunkciókat.


 19. Záró rendelkezések
  1. A Felek megállapodnak abban, hogy e-mail üzeneteket használnak a művelet teljesítéséhez (módosítás, kiegészítés, megszüntetés).
  2. A felek megállapodnak abban, hogy minden értesítést, üzenetet, megállapodást, okiratot és levelezést elküldtek a szerződött Feleknek. A felhasználó elfogadja, hogy a felhasználó személyes adatait és a felhasználó fiókadatait (beleértve a rendszerben engedélyezett értesítéseket, üzeneteket stb. csak a Felhasználó által végzettnek tekinthetők.
  3. A felek regisztrált e-mail címei:
   1. A cég e-mail címe: support@schalipharma.com;
   2. Felhasználó e-mail címe: a Felhasználó által adott e-mail cím a rendszerben történő online regisztráció során.
  4. A felek kötelesek a regisztrált e-mail címekhez való hozzáféréshez szükséges teljes adatot és információt bizalmasan kezelni. Az e-mail címekre vonatkozó bizalmas információkat nem lehet harmadik fél számára nyilvánosságra hozni. A felek meghatározzák az ilyen bizalmas információk védelmére vonatkozó intézkedéseket. Ha a Felek regisztrált e-mail címét levelezésre használják, az e fél által regisztrált e-mail címre küldött és küldött valamennyi intézkedést és dokumentumot, még a bejegyzett e-mail cím jogosulatlan elérése esetén is, úgy kell tekinteni, mint amelyet a addig, amíg egy másik fél nem kapott értesítést a titkosság megsértéséről (illetéktelen hozzáférés). Ha nem érkezik értesítés az illetéktelen hozzáférésről (illetéktelen hozzáférés), akkor a küldő fél felelősséget vállal a Fél regisztrált e-mail címéről és azok következményeiről küldött adatokért.
  5. A felhasználót kötelezni kell arra, hogy titokban tartsa a fiókja adatait, ne tegye közzé, és ne továbbítsa azokat harmadik félnek. A felhasználónak meg kell határoznia a felhasználó bizalmas információinak védelmét szolgáló intézkedéseket. A Felhasználó személyes profilján keresztül küldött, feltöltött vagy feltöltött összes tevékenység és üzenet kizárólag a Felhasználó által küldöttnek tekinthető, amíg a felhasználó a Felhasználó személyes profiljának illetéktelen hozzáférése esetén nem vádolhatja a Céget a titkos adatok megsértéséről.
  6. Ha a jelen Megállapodás egy rendelkezése bármely joghatóság alatt jogellenes, érvénytelen vagy végrehajtható, akkor a jelen Megállapodás többi része továbbra is alkalmazandó.
  7. A jelen Megállapodás által nem szabályozott kérdésekben, Magyar jog esetén a Polgári Törvénykönyvet kell alkalmazni.
  8. A Felhasználó megerősíti, hogy alaposan elolvasta a jelen Szerződés valamennyi rendelkezését, megértette és elfogadja.